Ochrana osobných údajov

GDPR

Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti Mrkva s.r.o.

(webová stránka mrkva.sk)

 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR – ďalej ako “nariadenie”) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

 

Prevádzkovateľ

 

Prevádzkovateľom sa pre potreby týchto “Zásad spracúvania osobných údajov spoločnosti Mrkva s.r.o.” (ďalej ako “zásady”), rozumie obchodná spoločnosť Mrkva s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava – mestská časť Rača, 831 06 Bratislava, , IČO: 51 213 702, DIČ: 2120631293, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 123924/B (ďalej ako „Mrkva s.r.o.“, alebo „Prevádzkovateľ“).

 

Aké informácie o vás spracúvame a za akým účelom

 

Spracúvame o vás výlučne také informácie, ktoré nám sami poskytnete. Ak nám však poskytnete osobné údaje tretích osôb, je vašou zákonnou povinnosťou, aby ste dotyčné osoby o takejto skutočnosti bezodkladne informovali, a rovnako zaistili ich súhlas s týmito našimi „Podmienkami ochrany osobných údajov“.

 

Dopyt a otázky k službám

 

Na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, vaše údaje, ktoré nám poskytnete, spracúvame v režime predzmluvných, resp. zmluvných vzťahov.

Toto sa deje výlučne v rámci vášho dopytu a otázok ohľadom našich služieb, ktoré odošlete prostredníctvom kontaktných formulárov na našich stránkach, alebo prostredníctvom emailu spoločnosti či prostredníctvom telefonického kontaktu, správou, eventuálne prostredníctvom iných štandardných komunikačných kanálov.

Spracúvame teda váš email a meno, prípadne názov vašej firmy a ďalšie firemné údaje, ako aj adresu vášho aktuálneho webu, prípadne‚ ďalšie vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré sa týkajú predmetného potenciálneho obchodného (zmluvného) vzťahu.

Je to z dôvodu, aby sme vám mohli riadne odpovedať v rámci spätnej komunikácie a rovnako, aby sme dokázali pripraviť prípadné dopytované riešenie či relevantnú cenovú ponuku.

Výlučne na základe, vášho výslovného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia., archivujeme váš dopyt a údaje, ktoré sú k nemu prislúchajúce, aj v prípade nenaplnenia zmluvného vzťahu a to za účelom o informovaní o relevantných službách, na ktoré ste sa dopytovali a to iba za podmienok, ktoré sú súčasťou (vyššie uvedeného) vášho výslovného súhlasu

 

Objednávka služieb

 

Na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia a písm c) nariadenia, z dôvodov plnenia nášho zmluvného vzťahu, spracúvame vaše meno a priezvisko, e-mail, názov firmy, IČO, DIČ a číslo účtu.

Ide teda v prvom rade o spracúvanie vašich osobných údajov za účelom riadneho plnenia zmluvy – nakoľko sú priamo a nevyhnutne potrebné z dôvodov uvedeného plnenia zmluvného vzťahu.

(okrem štandardných údajov uvedených vyššie, môže ísť napríklad aj o vaše fotografie, ktoré sú súčasťou dopytovaného marketingového obsahu).

V druhom rade, ide o povinnosť archivácie daňových dokladov, prípadne ďalších údajov, ako to vyplýva zo zákonných nariadení SR.

 

Newsletter

 

Za účelom prípadného zasielania upozornení na nové články na našom blogu a ďalších noviniek súvisiacich s témou obsahového marketingu alebo reklamy, uchovávame a spracovávame vašu emailovú adresu a meno, prípadne prezývku. Právnym základom je váš jednoznačný súhlas so zasielaním týchto informácií, ako to vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia.

 

Ako dlho údaje uchovávame

 

Dopyt a otázky k službám

 

Po dobu nevyhnutnú na realizáciu potrebnej vyžiadanej komunikácie, v štandardnom prípade však najdlhšie po dobu 6 mesiacov.

V prípade následného uzatvorenia zmluvnej spolupráce, uchovávame dotknuté údaje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami, resp. ako je to ustanovené v bode Objednávka služieb.

 

Objednávka služieb

 

Po dobu stanovenú zákonom, alebo iným, právne záväzným nariadením, najmä vzhľadom na povinnosti, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovné predpisy a ďalšie osobitné právne normy; a po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

 

Newsletter

 

Vaše údaje uchovávame po celú dobu vášho súhlasu, teda až pokým sa zo zasielania sami neodhlásite. Možnosť odhlásenia sa, zo zasielania noviniek, je viditeľne dostupná v odkaze („link“), ktorý je súčasťou každého nami odoslaného „newslettera“. Spravidla sa nachádza na jeho konci.

 

Súbory Cookies

 

Nevyhnutne potrebné cookies

 

Sú také, ktoré umožňujú základné fungovanie webovej stránky, jej bezpečnosť, správu siete a celkovú prístupnosť. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení vo vašom  internetovom prehliadači, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky.

 

Analytické Cookies

 

Pri návšteve našich webových stránok využívame tzv. cookies pre analytiku Google.

Robíme to predovšetkým za účelom neustáleho zlepšovania uživateľského rozhrania.

Toto vnímame v zmysle § 13 ods. 1  písm. f) Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Vaša IP adresa sa zaznamenáva bez výnimky anonymizovane, výlučne v rámci agregovaných dát. Robíme to za účelom merania návštevnosti a ďalších základných ukazovateľov nutných k efektívnemu zobrazeniu a prispôsobeniu stránky používateľom.

Používanie súborov Cookie môžete pochopiteľne vo vašom prehliadači zakázať, aj keď nám tým sťažíte napríklad vylepšovanie webového rozhrania, ktoré je určené práve pre zvýšenie vášho pohodlia (pri prezeraní našich stránok, prípadnej komunikácii).

Bližšie informácie o danej službe a ochrane vašich údajov, pokiaľ ide o o spoločnosť Google, nájdete napríklad na tejto ich stránke: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Ide o článok, v ktorom je zhrnutý kompletný prehľad postupov služby Google Analytics (s odkazmi aj na ostatné služby Google), ktorý sa týka osobných údajov.

 

Obsah tretích strán

 

Niekedy sa môže stať, že stránky, alebo články na tejto webovej stránke budú obsahovať tzv. vložený (prelinkovaný) obsah. Môže ísť napríklad o rôzne ilustračné videá, obrázky, články, oznamy a podobne. Tento obsah môže pôsobiť vzhľadom za vaše osobné údaje rovnako, akoby ste navštívil webový priestor tretej strany (ďalej „tretie strany“).

Ide najmä o súbory cookies, prípadne sledovanie a monitorovanie vašej interakcie s vloženým obsahom, napríklad sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste aktívny, resp. prihlásený.

Tieto tretie strany musia mať vlastné podmienky ochrany osobných údajov, pričom sa môžu líšiť od tých našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a potenciálne aktivity týchto tretích strán. Napriek tomu, v prípade, ak máte podozrenie na taký obsah tretích strán, ktorý je v rozpore s predmetnými nariadeniami EÚ, informujte nás prosím o tom.

Na uvedených odkazoch získate prehľad podmienok ochrany osobných údajov a pravidiel používania v rámci tretích strán, ktoré môžu byť použité na našich webových stránkach:

YouTube
Facebook
Google
LinkedIn

 

Zabezpečenie vašich osobných údajov

 

K vašim osobným údajom pristupujeme s maximálnou zodpovednosťou. Za účelom zamedzenia neoprávnenému prístupu k nim, používame primerané opatrenia predovšetkým technického charakteru,ale aj organizačného charakteru, pričom Vaše údaje uchovávame výlučne v elektronickej podobe.

Používame bezpečnostné opatrenia, ktoré sú adekvátne citlivému obsahu vašich osobných údajov, to znamená adekvátne bezpečnostné prekážky v podobe hesiel, alebo prístupu prostredníctvom čítačky odtlačku prsta.

Prijaté bezpečnostné opatrenia pravidelne aktualizujeme.

 

Na čo máte právo

 

Máte právo najmä, spýtať sa, aké údaje o vás spracovávame, v akom rozsahu, za akým účelom, ako dlho a kto k nim má prístup.

Rovnako máte právo požiadať o opravu, alebo výmaz týchto údajov, ktoré o vás spracovávame.

Máte právo požiadať o ukončenie zasielania emailových správ. Môžete sa sami okamžite odhlásiť prostredníctvom odkazu, ktorý sa nachádza v každom emaile, ktorý od nás dostanete.

 

Kam sa môžete obrátiť

 

Pokiaľ si chcete uplatniť vyššie uvedené práva, iné námietky či pripomienky, prípadne nadobudnete presvedčenie, že vaše údaje spracovávame v rozpore s platnými právnymi predpismi, prosím kontaktujte nás a my okamžite danú námietku prešetríme.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad pre ochranu osobných údajov. Pokiaľ nebudete spokojný s riešením vašej námietky, môžete podať sťažnosť priamo tam.